TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ ดอกเบ้อเร่อ
TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ ดอกเบ้อเร่อ
ทัวร์ ญี่ปุ่น โตเกียว,วันสงกรานต์ , ,ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท
รหัสทัวร์ T03281119002
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 16 - 20 มี.ค. 63 / 17 - 21 มี.ค. 63 / 18 - 22 มี.ค. 63 / 19 - 23 มี.ค. 63 / 20 - 24 มี.ค. 63 / 21 - 25 มี.ค. 63 / 22 - 26 มี.ค. 63 / 23 - 27 มี.ค. 63 / 24 - 28 มี.ค. 63 / 26 - 30 มี.ค. 63 / 27 - 31 มี.ค. 63 / 28 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63 / 29 มี.ค. 63 - 02 เม.ย. 63 / 30 มี.ค. 63 - 03 เม.ย. 63 / 31 มี.ค. 63 - 04 เม.ย. 63 / 01 - 05 เม.ย. 63 / 02 - 06 เม.ย. 63 / 03 - 07 เม.ย. 63 / 04 - 08 เม.ย. 63 / 05 - 09 เม.ย. 63 / 06 - 10 เม.ย. 63 / 07 - 11 เม.ย. 63 / 08 - 12 เม.ย. 63 / 09 - 13 เม.ย. 63 13วันสงกรานต์ / 10 - 14 เม.ย. 63 13-14วันสงกรานต์ / 11 - 15 เม.ย. 63 13-15วันสงกรานต์ / 12 - 16 เม.ย. 63 13-15วันสงกรานต์ / 13 - 17 เม.ย. 63 13-15วันสงกรานต์ / 14 - 18 เม.ย. 63 14-15วันสงกรานต์ / 15 - 19 เม.ย. 63 15วันสงกรานต์ / เดินทางเดือน มีนาคม – เมษายน 2563
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น [ - / - / - ]
Day 2 : เมืองนาริตะ – เมืองยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - เมืองสึคุบะ [ B / L / - ]
Day 3 : เมืองสึคุบะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - แช่น้ำแร่ออนเซน [ B / L / - ]
Day 4 : เมืองฟุคุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ [ B / - / - ]
Day 5 : สนามบิน ดอนเมือง [ - / - / - ]
ไฮไลท์
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
16 - 20 มี.ค. 63
19,888
19,888
19,888
7,900
17 - 21 มี.ค. 63
22,888
22,888
22,888
7,900
18 - 22 มี.ค. 63
22,888
22,888
22,888
7,900
19 - 23 มี.ค. 63
22,888
22,888
22,888
7,900
20 - 24 มี.ค. 63
22,888
22,888
22,888
7,900
21 - 25 มี.ค. 63
22,888
22,888
22,888
7,900
22 - 26 มี.ค. 63
22,888
22,888
22,888
7,900
23 - 27 มี.ค. 63
22,888
22,888
22,888
7,900
24 - 28 มี.ค. 63
22,888
22,888
22,888
7,900
26 - 30 มี.ค. 63
22,888
22,888
22,888
7,900
27 - 31 มี.ค. 63
22,888
22,888
22,888
7,900
28 มี.ค. - 01 เม.ย. 63
22,888
22,888
22,888
7,900
29 มี.ค. - 02 เม.ย. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
30 มี.ค. - 03 เม.ย. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
31 มี.ค. - 04 เม.ย. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
01 - 05 เม.ย. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
02 - 06 เม.ย. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
03 - 07 เม.ย. 63
25,888
25,888
25,888
7,900
04 - 08 เม.ย. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
05 - 09 เม.ย. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
06 - 10 เม.ย. 63
25,888
25,888
25,888
7,900
07 - 11 เม.ย. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
08 - 12 เม.ย. 63
23,888
23,888
23,888
7,900
09 - 13 เม.ย. 63 13วันสงกรานต์
23,888
23,888
23,888
7,900
10 - 14 เม.ย. 63 13-14วันสงกรานต์
32,888
32,888
32,888
7,900
11 - 15 เม.ย. 63 13-15วันสงกรานต์
32,888
32,888
32,888
7,900
12 - 16 เม.ย. 63 13-15วันสงกรานต์
35,888
35,888
35,888
7,900
13 - 17 เม.ย. 63 13-15วันสงกรานต์
32,888
32,888
32,888
7,900
14 - 18 เม.ย. 63 14-15วันสงกรานต์
31,888
31,888
31,888
7,900
15 - 19 เม.ย. 63 15วันสงกรานต์
31,888
31,888
31,888
7,900

เงือนไขการจอง

เงื่อนไขการจองทัวร์
    1.แอดไลน์ ID : @ARMANITOUR
    (พิมพ์ @ ข้างหน้า ARMANITOUR ด้วยนะคะ)

    2.การจองทัวร์ เช็คที่นั่ง สอบถาม ขอโปรแกรม
    - กรุณาส่งภาพหรือ Link โปรแกรมที่ท่านสนใจ มาให้ เจ้าหน้าที่ทางไลน์นะคะ

    จัดกรุ๊ปส่วนตัวติดต่อ 092-639-5323 สายด่วน 098-782-3942, 094-919-6441
Copyright © 2018 armaniontour.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X